Strona główna
slider1.jpegslider10.jpegslider11.jpegslider2.jpegslider3.jpegslider4.jpegslider5.jpegslider6.jpegslider7.jpegslider8.jpegslider9.jpeg

Świat flory i fauny

07.jpeg

O ile charakter krajobrazu Gminy Tarnów Opolski determinują przede wszystkim lasy, o tyle możemy tutaj spotkać jeszcze obszary użytkowane przez człowieka, takie jak pastwiska, pola uprawne, sady oraz łąki, murawy i tereny zabudowane. Część z nich zlokalizowana jest na dawnych wapieniach, co dodaje im specyficznego kolorytu. Obserwacja tych ziem umożliwiła zaobserwowanie zaskakująco atrakcyjnych przyrodniczych enklaw, o bardzo bogatej faunie i florze.

W Gminie Tarnów Opolski notuje się występowanie gatunków roślin objętych ochrona ścisłą, jak i częściową.

Do najbardziej rzadkich roślin występujących w środowisku naturalnym zalicza się goździk pyszny, którego spotkać możemy w północnej części Groszowickich łąk.

Na uwagę zasługują również chronienie gatunki storczyków tj.: listera jajowata, kukułka szerokolistna, gółka długoostrogowa oraz  kruszczyk szerokolistny. Odmiany te występują w lasach.

P-04.jpeg

 

 

W starorzeczach Odry w rejonie wsi Przywory, zaobserwować możemy grążela żółtego, który należy do gatunku byliny wodnej z rodziny grzybieniowatych. Stwierdzono tu również występowanie zespołu roślin okrężnicy bagiennej, które zarasta całe lustro wodne. Można tu zauważyć także chronionego zawilca wielokwiatowego.

W starorzeczach Odry w Kątach Opolskich stwierdzono występowanie zespołu roślin okrężnicy bagiennej, która zarasta całe lustro wodne. Występuje tu również kotewka - orzech wodny – gatunek wymierający. Kotewka to jedna zapomnianych przez nowoczesne, europejskie rolnictwo roślin. W smaku orzechy kotewki przypominają kasztany jadalne. Je się je na surowo i po upieczeniu.  Występuje tam również chroniony zawilec wielkokwiatowy.

 

„Stawy Kosorowickie” charakteryzują się bogatą szatą chronionych i rzadkich roślin. Występuje tu m.in. grążel żółty czy żeń-szeń pospolity. Niezwykłym zjawiskiem przyrodniczym jest rosnąca na tym terenie niezapominajka błotna, w formie podwodnej, tzn. nie kwitnie i rośnie pod wodą. Jest to ewenement na skalę regionu. W zbiornikach żwirowni między Przywarami, a Kosorowicami znajduje się zbiorowisko podwodne przęstki pospolitej. Płaty zespołu tworzą tu rozległe, podwodne łąki na głębokości od 0,5 do 3,5 m.

P-14.jpeg

Na obszarze Gminy Tarnów Opolski występuje co najmniej 11 gatunków roślin objętych ochroną ścisłą oraz 6 gatunków objętych ochroną częściową. Większość z nich to gatunki rzadkie, co najmniej w skali województwa. Gatunki rzadkie występują w szczególności w zasięgu doliny Odry oraz północnej części Groszowickich łąk, zwłaszcza w obrębie złoża kruszywa naturalnego Przywory II.

Ponadto na terenie gminy wyróżnia się poniższe typy siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie:

- 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion – obszary całych starorzeczy w dolinie Odry po zachodniej stronie zabudowy wsi Przywory, gdzie notowany jest zespół „lilii wodnych”, zbiorowiska szuwarowe oraz okalające zadrzewienia wierzbowe.

- 3260 niezinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników – koryto cieku Struga, na odcinku biegnącym w obrębie doliny Odry, stanowi siedlisko występowania zespołu rzęśli hakowatej i włosienicznika rzecznego.

Oprócz chronionych i rzadkich gatunków roślin, terenu gminy podawane jest występowanie chronionych gatunków grzybów: pruchwica olbrzymia – gatunek notowany na terenie groszowickich łąk, a także we wsi Walidrogi, grzyb ten zaliczany jest do największych na świecie. Waga owocnika dochodzi do 25 kg, a średnica do 100 cm.

Na północy od Kosorowic znaleziono również gwiazdosz trójdzielnego, dojrzały owocnik tego gatunku posiada rozgałęzienia, stąd też pochodzi jego nazwa.

Liczba gatunków zwierząt bezkręgowych jest w gminie bardzo duża, jednakże są to gatunki pospolite zarówno w regionie, jak i w kraju. Na terenie gminy występują zarówno gatunki objęte ochroną, a także gatunki rzadkie takie jak:

- Tygrzyk paskowany Argyope bruenniche – gatunek obecnie nie chroniony, należący do rzadkich. W gminie spotykany na obszarze Groszowickich Łąk, zwłaszcza w części zachodniej i północnej.

- Biegacze: ogrodowy Carabus arvensis, wręgaty C. cancelltus i granulowaty C. granulatus – wymienione gatunki podlegają ochronie, należą jednak do stosunkowo częstych. W gminie spotykane na całym obszarze.

- Trzmiel ziemny Bombus terrestris – gatunek podlegający ochronie, należący jednak do pospolitych, również na terenie gminy.

- Paź królowej Papilio machaon – gatunek nie jest objęty ochroną, należący do rzadkich. Spotykany w miejscach otwartych i nasłonecznionych.

- Ślimak winniczek Helix pomatia – gatunek z gromady mięczaków, objęty ochroną, w obrębie gminy spotykany dość często na siedliskach wilgotnych.

Podstawowymi gatunkami ryb występujących na terenie gminy są: leszcz, karp, płoć, jaź, kiełb, szczupak, sandacz, jazgarz, okoń, ukleja. Rzeka Odra stanowi również historyczne siedlisko tarliska jesiotra ostronosego. Oprócz wymienionych, towarzyszącymi gatunkami ryb są: brzana, kleń, świnka, miętus, sum. Odra jako rzeka tranzytowa dla dwuśrodowiskowych ryb łososiowatych, jest ważnym korytarzem łączącym morze z tarliskami tych ryb w dopływach jej górnego biegu.

Wszystkie płazy występujące na ternie gminy Tarnów Opolski podlegają ochronie. Występuje tutaj co najmniej 6 gatunków:

- Traszka zwyczajna – występuje na siedliskach podmokłych w Przyworach,

- Żaba trawna – należy do jednych z najpospolitszych płazów w kraju, spotykany na całym obszarze gminy,

- Żaba jeziorkowa – razem z żaba trawna należą do jednych z najpospolitszych płazów w kraju. Na terenie gminy występują w rowach, na podmokłych łąkach zwłaszcza w dolinach rzecznych Odry i Suchej.

- Ropucha szara – gatunek pospolity na obszarze całej gminy,

- Ropucha zielona – ropucha należąca do rzadkich. W gminie występuje często w pobliżu siedzib ludzkich.

- Rzekotka drzewna – gatunek należący do rzadkich. Występuje w zachodniej części gminy.

Oprócz pospolitych gatunków saków, do których należą: sarna, dzik, lis, zając szarak, mysz leśna, mysz polna na obszarze gminy Tarnów Opolski, głównie w związku

 

 

 


Gmina Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski

tel.: +48774640850
faks: +48774644282

NIP:9910462831
e-mail:
Statystyka odwiedzin:
Liczba wizyt: 12276419
Dzisiaj: 1455
Serwis internetowy utworzony w ramach projektu pn. "Promocja walorów turystycznych, fauny i flory gminy Tarnów Opolski"
dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie małych projektów, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
Projekt graficzny - Art Engine design studio 2014